Nieuws

Coronavirus update d.d. 1 april 2020

By april 2, 2020februari 15th, 2021No Comments

Coronavirus update d.d. 1 april 2020

Beste leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),

Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord: alle scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie. Uitzondering is er voor de schoolexamens voor de examenleerlingen, daarvoor worden leerlingen soms op school verwacht.

Onze school is dicht maar het onderwijs gaat door. Er wordt er dus op afstand les gegeven. We begrijpen hoe ingrijpend dit is. Er wordt een groot beroep gedaan op jullie energie, geduld en incasseringsvermogen. Wij proberen jullie op afstand zo goed mogelijk te begeleiden. Waar het nog beter kan, zullen we het doen. Heb je tips? We horen het graag, geef je het door aan je mentor of afdelingsleider?

Onderwijs gaat door
Onderwijs volgen is dus niet vrijblijvend. De leerlingen zijn verplicht om in hun rooster en hun planner te kijken. Bij de Zoomlessen worden ze verwacht, bij digitale toetsen eveneens. Daar waar ze zelfstandig moeten werken, mogen ze dit ook op een ander tijdstip op de dag doen. Maar de opdrachten moeten wel tijdig gemaakt en geleerd worden. Docenten noteren in Magister de aan- en afwezigheid bij Zoomlessen en noteren een h’tje als het werk niet tijdig af is. Als een leerling ziek is dan wordt dat door ouders gemeld. Ook dat wordt dan in Magister aangegeven.

Ook onze docenten volgen zoveel mogelijk het rooster, maar vullen niet alle lessen in. Dat heeft diverse redenen:
– Ook in schooltijd wordt er slechts een deel van de les door de docent gevuld, een deel werken leerlingen zelfstandig.
– Zoomlessen kosten veel meer voorbereidingstijd voor docenten.
– Zoomlessen zijn vermoeiender voor leerlingen en docenten.
– Docenten hebben ook te maken met (ernstige) ziekte of overlijden in hun directe omgeving.
– Docenten hebben mogelijk de zorg voor hun eigen kinderen.

Voor leerlingen en docenten doet deze manier van werken een groot beroep op flexibiliteit, op samenwerking en op eigenaarschap. Samen moeten we op een goede manier deze periode zien door te komen om een goede afsluiting van het schooljaar 2019-2020 te realiseren.

Opvang van leerlingen gaat door
De opvang van leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen werkzaam zijn gaat door, zoals in de voorgaande weken ook. Afdelingsleider Bram Thielen coördineert dit. Aan hem kunt u per e-mail (bthie-len@cambreurcollege.nl) doorgeven of uw zoon/dochter hiervan gebruik van maakt en zo ja op welke dagen. De opvang is van 10.00 tot 14.00 uur op gebouw A, in lokaal 004.

Tips voor thuiswerken, voor wie wil
Ouders en leerlingen worden overspoeld met informatie over hoe te handelen in deze crisistijd. We kiezen er dan ook niet voor om een brief met tips over samen thuis werken door te sturen. We hebben slechts zeven tips eruit gepikt en delen die voor wie wil.

  1. Houd vast aan een normaal dagritme.
  2. Plan voldoende tijd in voor school/werk, maar ook voor samen eten en voor ontspanning.
  3. Vergeet niet te bewegen.
  4. Zorg voor echte pauzes, los van alle schermen.
  5. Houd in huis rekening met elkaar.
  6. Maak een haalbare planning per dag…
  7. … en houd je daaraan.

Ook wij proberen deze regels consequent te volgen.

Bericht voor ouder(s)/verzorger(s) vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals u ongetwijfeld weet heeft Kwadrant Scholengroep een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zit één ouder van het Hanze College en één ouder van het Cambreur College en de raad vergadert gemiddeld zes maal per jaar op een dinsdagavond. Onderwerpen die onder andere de revue passeren zijn de ouderbijdrage, de volledige begroting en vakantieroosters.

Volgens een rooster van aftreden is dit jaar ouder Marie-Louise Jolie aftredend nu haar eerste termijn van twee jaar erop zit. Nadat ze deze eerste periode zichzelf heeft ingewerkt in de MR, is ze dan ook weer herkiesbaar voor de invulling van haar termijn.

Mocht u zich als tegenkandidaat willen aanmelden, kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan Anita Versteegh, ouder Hanze College (anita@solitec.nl) en Louis Laros, voorzitter MR (llaros@hanze-college.nl). Volgens het reglement voor de MR van OMO moet de kandidaat die zichzelf aanmeldt ondersteund worden door vijf andere personen uit dezelfde geleding middels een handtekening. De e-mail met kandidaatstelling en vijf ondersteuningshandtekeningen willen we graag uiterlijk 10 april ontvangen hebben. Indien u meer informatie wilt over de MR of eventuele verkiezingen, kunt u ook Anita of Louis mailen.

Tot slot
Wij wensen jullie gezondheid, uithoudingsvermogen en energie in deze moeilijke tijden.

Met een hartelijke groet,
Nynke Gerritsma, rector Kwadrant Scholengroep
René Hermans en Helga van der Weele, directie Cambreur College

 

 

AGENDA

stageweken leerlingen vmbo leerjaar 3 Eind datum: 24 mei
Read More
centraal examen tot en met woensdag 29 mei Eind datum: 29 mei
Read More

Contact