Dyslexie, dyscalculie, NLD

Onze school biedt ruime faciliteiten voor leerlingen met dyslexie en met dyscalculie. Ook leerlingen met een andere leerstoornis proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen.

Dyscalculie en NLD

Dyslexie is een leerstoornis die zijn weg van signalering naar erkenning reeds heeft afgelegd. Andere leerstoornissen als bijvoorbeeld dyscalculie en NLD worden inmiddels ook herkend en deels erkend. Daar waar wij ondersteuning kunnen en mogen bieden doen wij dat ook. Ook voor deze leerlingen geldt, dat wij bij een vermoeden van dyscalculie of NLD de ouders adviseren om een onderzoek te laten uitvoeren. Als dyscalculie of NLD vastgesteld wordt, hebben deze leerlingen ook recht op ondersteuning en speciale faciliteiten. Zo worden er een aantal leerlingen met dyscalculie begeleid door twee wiskundedocenten en specialisten op dit terrein om hen verder te helpen bij de exacte vakken ondanks hun handicap.

We hanteren een dyscalculieprotocol, dat we met betreffende ouders en leerling bespreken.

Dyslexie

Meer dan 10 % van onze leerlingen is dyslectisch. En iedere dyslectische leerling is anders. We bieden een hele reeks aan faciliteiten aan, maar het is zaak om met iedere leerling in samenspraak met ouders en onze remedial teacher, mevrouw Lia van Sunten, vast te stellen, welke faciliteiten wenselijk en nodig zijn. Docenten zorgen voor een dyslexievriendelijke lay-out van proefwerken voor wat betreft lettergroootte en lettertype. Dyslectische leerlingen kunnen bij het maken van een toets extra tijd krijgen en auditieve ondersteuning met het programma Kurzweil voor een groot aantal vakken. Dit programma is vanaf schooljaar 2017-2018 ook vanuit thuis te gebruiken met een eigen inlogcode. Daarnaast hebben diverse lesmethodes een digitale variant, waarbij teksten eveneens voorgelezen kunnen worden. Ook kan een dyslectische leerling een beroep doen op de remedial teacher Lia van Sunten voor individuele ondersteuning. Vwo-leerlingen moeten ook in hun vakkenpakket twee moderne vreemde talen opnemen, dyslectische leerlingen kunnen voor Frans of Duits dispensatie aanvragen.

Met alle nieuwe dyslectische leerlingen en hun ouders heeft mevrouw Van Sunten voor aanvang van de schoolcarrière een gesprek om de extra begeleiding goed af te kunnen stemmen. Ieder jaar evalueren we en passen zaken zonodig aan. Want kinderen groeien, ontwikkelen zich en leren omgaan met hun handicap. Vaak willen én kunnen ze zonder extra faciliteiten vakken afronden.

Voor ons beleid kunt u hier doorklikken.

Examenregelingen dyslexie, dyscalculie, NLD

Vóór 1 oktober overlegt de afdelingsleider met de examensecretaris welke leerling welke dispenserende maatregelen krijgt tijdens het examen. Voorwaarde is, dat de faciliteiten al eerder in de schoolloopbaan gebruikt zijn. De examensecretaris meldt deze leerlingen voor 1 november voor het examen aan met dispensaties.

Tot slot

Om de leerlingen met een leerstoornis met zo groot mogelijk succes het onderwijs te laten volgen dat past bij hun capaciteiten is inspanning vereist van de leerling zelf, van de ouders of verzorgers, de school, de leerkrachten en de in- en externe hulpverleners. Dyslexie, dyscalculie en NLD gaan niet over, helaas. Een leerling moet leren verstandig om te gaan met zijn handicap. Met de juiste begeleiding vanuit school en de juiste instelling van de leerling – we denken daarbij aan doorzettingsvermogen, het consequent toepassen van geleerde tactieken – is het zonder meer mogelijk om een diploma op het juiste niveau te behalen. We kunnen heel wat voorbeelden aanhalen van leerlingen die met gepaste trots hun vwo-, havo-, mavo of vmbo- diploma in ontvangst hebben genomen.

 

 

Dyslexie, dyscalculie, NLD: het gaat niet over, maar je kunt er wel mee leren omgaan. En daar helpen we de leerling bij.