Begeleiding en ondersteuning

De begeleiding van leerlingen is op het Cambreur College in goede handen. Ouders en leerlingen zijn in klankbordgroepen en bij enquêtes positief hierover.
Wilt u snel een overzicht van wat het Cambreur in dezen te bieden heeft, wij hebben een speciale nieuwsbrief over onze begeleiding en ondersteuning gemaakt, die u hier vindt.

De basis van de begeleiding is in handen van de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt van iedere leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s). Hij heeft oog voor de individuele leerling als ook voor het groepsproces. Dat laatste speelt natuurlijk een grotere rol in de onderbouw, waar de leerlingen nog in klassenverband zitten. De mentor is ook de aangewezen persoon om afspraken met zijn groep te maken over hoe de klasgenoten met elkaar willen omgaan. Dit om een veilig en plezierig klimaat in iedere klas te realiseren en bijvoorbeeld pesten in een vroegtijdig stadium te kunnen aanpakken.(Klik hier voor het pestprotocol.)

Het begeleiden van de keuze van een vakkenpakket en een vervolgopleiding wordt verzorgd door de decanen.

Leerlingen met een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie kunnen extra ondersteuning krijgen van de remedial teacher en het begeleidingsteam.

Sommige leerlingen hebben behoefte aan meer ondersteuning. De ondersteuningscoördinatoren met het ondersteuningsteam kunnen mogelijk een handreiking bieden. Verder zijn interne trainers ieder jaar actief om leerlingen de kans te geven zichzelf optimaal te ontplooien.

Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt het Cambreur College het volgende stappenplan.

De invoering van passend onderwijs verandert onze insteek m.b.t. de begeleiding van leerlingen niet wezenlijk. Wel heeft Het Cambreur College een ondersteuningsprofiel geschreven, zodat duidelijk wordt voor welke leerlingen wij onderwijs kunnen verzorgen. Het gehele stuk kunt u hier vinden.

 

“We hebben niet voor niets maar één mond gekregen en twee oren.” Echt luisteren is naar dat wat leerlingen beweegt, dat is ons devies.