Aanmelden

Heb je je keus bepaald? Weet je het zeker? Wordt het het Cambreur? Top!

Dan moet je nu de hulp inschakelen van je vader of moeder en van je juf of meester. Want samen moeten jullie zorgen voor een hele stapel documenten. Of in ieder geval voor een aanmeldingsformulier dat helemaal ingevuld is en een bericht van je basisschool, zodat wij jouw documenten kunnen downloaden.

Op dinsdag 2 maart en donderdag 4 maart 2021 zijn de aanmelddagen. We zijn van 16.00 tot 20.00 uur op het mavogebouw aan de Bolkensteeg om je te ontvangen. Het is niet fijn als je lang moet wachten, daarom hebben we een verdeling per basisschool gemaakt. Maar past dat echt niet, dan kom je gewoon op een ander moment op een van deze twee middagen.

En voor de ouder(s)/verzorger(s):

U bent met uw zoon of dochter welkom op 2 of 4 maart 2021 aan de Bolkensteeg 9.

U vult thuis al het aanmeldingsformulier in en tekent het onderwijskundig rapport. Beide documenten neemt u mee voor het aanmeldingsgesprek.
U kunt het aanmeldingsformulier voor klas 1 hier downloaden en uitprinten. Het formulier kan niet digitaal worden ingevuld.

Ook vragen we u om de AVG-verklaring te printen, door te lezen en getekend mee te brengen samen met het aanmeldingsformulier. U kunt hier klikken voor deze verklaring.

Alle aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger lopen via de afdelingsleiders van de vier afdelingen. Voor het vmbo kunt u contact opnemen met mevrouw Marloes Luijten, mluijten@cambreurcollege.nl, voor mavo Danilo Verus, dverus@cambreurcollege.nl, voor havo mevrouw Cindy Schade, cschade@cambreurcollege.nl en tenslotte voor het vwo kunt u met Katrien Willemen in contact treden, kwillemen@cambreurcollege.nl.
Voor klas 2 en hoger gebruikt u dit aanmeldingsformulier.

Ook vragen we u om de AVG-verklaring te printen, door te lezen en getekend mee te brengen samen met het aanmeldingsformulier. U kunt hier klikken voor deze verklaring.

Instroom in een lopend schooljaar is lang niet altijd mogelijk, in diverse jaarlagen kunnen klassen al vol zitten. De afdelingsleider kan u hier informatie over verstrekken.

Het Cambreur College kent geen loting, sommige scholen in Tilburg wel. Voor de procedure die de OMO-scholen hierbij hanteren klik hier.

Toelatingscriteria
Het Cambreur College biedt onderwijs voor leerlingen van vmbo, mavo, havo en vwo. In het voorbereidend mbo onderscheiden we de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb). De mavoleerlingen ronden hun opleiding af in de gemengde leerweg (vmbo-g) of in de theoretische leerweg (vmbo-t). Op de havo en op het vwo hebben we naast de reguliere ook de tweetalige opleidingen in het Engels.

De basisschool adviseert in groep 8 op basis van het leerlingvolgsysteem welk schoolniveau het beste bij een leerling past. Dit schooladvies van de basisschool is doorslaggevend voor de toelating en de plaatsing in een bepaalde klas. Dit kan een homogene klas zijn (een mavo- , een havo- of een vwo klas) of een zogenaamde dakpanklas (een kader/mavo klas, een mavo/havo klas, of een havo/vwo klas).

Voor de kandidaat-leerlingen die een tweetalige opleiding willen volgen in havo of vwo is een positief advies van de docent van groep 8 belangrijk. Ook nodigen wij deze leerlingen uit voor een intakegesprek.

Ook leerlingen die extra ondersteuning behoeven, kunnen worden toegelaten tot het Cambreur College. Ons uitgangspunt hierbij is, dat wij de inschatting maken, of we de leerling succesvol naar een diploma kunnen begeleiden. Het onderwijs aan klasgenoten mag er niet onder lijden. Leerlingen die individueel onderwijs behoeven, kunnen wij niet opnemen. Bij leerlingen met een zware ondersteuningsvraag kan de school in handelingsverlegenheid komen en zullen we samen met de ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passend alternatief. Wij zien ons genoodzaakt om leerlingen, die de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen, af te wijzen en te verwijzen naar een meer passende vorm van onderwijs.

Specifiekere informatie over de toelatingscriteria vindt u hier.
Specifiekere informatie over passend onderwijs in de regio vindt u hier.

Centrale aanmelding op dinsdag 2 en donderdag 4 maart 2021 is een eerste echte stap om Cambreurleerling te worden. We laten snel weten of je geplaatst bent.

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

Contact