Reglementen OMO

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de algemeen directeur. Klik hier.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt. Klik hier

Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klik hier

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Klik hier

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Klik hier voor dit reglement.

AGENDA

Meivakantie

Eind datum: 14 mei
Read More

Contact