Reglementen OMO

 • Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
  Het managementstatuut regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de algemeen directeur. Klik hier.
 • Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
  In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens persoonsgegevens worden verwerkt. Klik hier
 • Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs
  De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. Klik hier
 • Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
  Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. Klik hier
 • Voor het Schoolreglement van het Cambreur College Klik hier.
 • Voor het leerlingenstatuut Klik hier.
 • Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs
  Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen. Klik hier voor dit reglement.