Schoolbijdrage

Ons onderwijs is vrijwel gratis: de leermiddelen en de meeste activiteiten worden door school gefinancierd. Faalangsttrainingen, de inzet van de remedial teacher is gratis, deelname aan Lagerhuis en schoolband stimuleren we en ook daarvoor brengen we geen kosten in rekening. Toch blijven er kosten voor ouder(s)/verzorger(s) verbonden aan de schoolloopbaan van hun kind(eren). Schoolreizen, excursies en bezinningsdagen kunnen alleen plaatsvinden als ouders hun steentje bijdragen. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling van het groepsproces en van iedere individuele leerling.
Deze kosten heten vrijwillige ouderbijdrage. Het woord is verwarrend. Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders /verzorgers verplicht zijn deze (vrijwillige) bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan (art. 27a lid 2 van de WVO). Wij zouden het echter niet graag zien, dat leerlingen uitgesloten moeten worden om financiële redenen van bijvoorbeeld bezinningsdagen en excursies. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de schoolloopbaan van uw kind. Daarom gaan we ervan uit, dat u als ouder bij de aanmelding van uw kind gekozen heeft voor onze school in al zijn facetten en daarom ook bereid bent om de meerkosten daarvoor te betalen. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en de bestemmingen van de gevraagde bijdragen.

Met ouder(s)/verzorger(s) die de gevraagde bedragen niet ineens kunnen opbrengen stellen wij een betalingsregeling op. U kunt daarvoor contact opnemen met de directeur. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt voldaan, zal aan de leerling een alternatief programma in de vorm van lessen o.i.d. worden opgedragen.
We kiezen er voor alle kosten in één keer te vermelden. Hierdoor weet u wat u op jaarbasis kwijt bent. In sommige leerjaren worden reizen en uitwisselingen georganiseerd, maar omdat op individuele basis hiervoor kan worden gekozen en ingetekend, zijn deze niet in het onderstaand overzicht opgenomen. U wordt op een later tijdstip daarover geïnformeerd.  Ook hiervoor geldt dat leerlingen die niet deelnemen aan een uitwisseling of reis een alternatief programma aangeboden krijgen.
Voor bedragen hoger dan € 100,00 bestaat de mogelijkheid van gespreide betaling.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is door de MR vastgesteld. Het complete overzicht kunt u hier vinden. U ontvangt hiervoor volgend schooljaar een factuur van de school.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is door de MR vastgesteld. Het complete overzicht kunt u hier vinden. U ontvangt hiervoor volgend schooljaar een factuur van de school.

Met uw extra bijdrage bezorgen wij uw kind mooie herinneringen.

AGENDA

08.00 bekendmaking normering vmbo bb/kb

Read More

ZOMERVAKANTIE

Eind datum: 05 sep
Read More

Contact