Schoolbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, kunnen wij het reguliere onderwijs bekostigen. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder vindt u het overzicht van de activiteiten en bijbehorende kosten per leerweg en per leerjaar. Op basis van het totaal aantal vrijwillige ouderbijdragen dat bij ons binnenkomt bepalen wij aantal en aard van de activiteiten die we dat jaar schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de deelraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage, conform artikel 24a van de WVO.

Daarnaast worden er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals buitenlandse reizen, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Indien te weinig inschrijvingen gepaard gaan met een vrijwillige bijdrage, dan kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor tweetalig onderwijs waarin activiteiten zitten die niet door de overheid betaald worden, zoals buitenlandse excursies en stages. Ook het inhuren van native speakers, bezoek aan theatervoorstellingen en deelname aan internationale examens zorgen voor extra kosten. Een ouderbijdrage voor deze activiteiten is onmisbaar.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is door de MR vastgesteld. Het complete overzicht kunt u hier vinden. U ontvangt hiervoor volgend schooljaar een factuur van de school.

AGENDA

Leerlingtevredenheidsonderzoek voor alle klassen Eind datum: 11 feb
Read More
speeddaten (T)ha-3 en (T)vw-3 met (T)ha-5 en (T)vw-5
Read More

Contact