Ouderbijdrage

Verschillende studieboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Onze school zorgt daarvoor. Wij informeren ouder(s)/verzorger(s) over welke lesmaterialen zij zelf nog moeten kopen. Bijvoorbeeld een atlas, rekenmachine of gymspullen. Hieronder treft u een overzicht aan van deze kosten. Indien u deze kosten niet betaalt aan school dient u deze zaken zelf aan te schaffen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Met het budget dat wij van de overheid krijgen, kunnen wij het reguliere onderwijs bekostigen. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder vindt u het overzicht van de activiteiten en bijbehorende kosten per leerweg en per leerjaar.
Op basis van de ouderbijdrage per activiteit dat bij ons binnenkomt bepalen wij aantal en aard van de activiteiten die we dat jaar schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt vooraf om instemming gevraagd met de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage, conform artikel 24a van de WVO.

Daarnaast worden er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals buitenlandse reizen, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Indien te weinig inschrijvingen gepaard gaan met een vrijwillige bijdrage, dan kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor tweetalig onderwijs waarin activiteiten zitten die niet door de overheid betaald worden, zoals buitenlandse excursies en stages. Ook het inhuren van native speakers, bezoek aan theatervoorstellingen en deelname aan internationale examens zorgen voor extra kosten. Een ouderbijdrage voor deze activiteiten is onmisbaar.

Met ouder(s)/verzorger(s) die de gevraagde bedragen niet in één keer kunnen opbrengen, stellen wij een betalingsregeling op. U kunt hiervoor contact opnemen met de school.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is door de MR vastgesteld. Het complete overzicht kunt u hier vinden. U ontvangt hiervoor in het genoemde schooljaar een factuur van de school.

AGENDA

Start CSPE tot en met 8 juli Eind datum: 08 jul
Read More
rapportvergaderingen, leerlingen vrij
Read More
08.00 uitslag centraal examen 2de tijdvak
Read More

Contact