Leergeld West-Brabant Oost

In sommige gezinnen is het lastig om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. De kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, reizen) zijn voor ouders soms moeilijk op te brengen. Soms kunnen gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.

Wanneer ouders onoverkomelijke problemen hebben om de schoolbijdrage te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur om in overleg een oplossing te vinden. Mogelijk kunnen de eigen gemeente en Leergeld West-Brabant Oost ook een handreiking doen.

Onderstaand meer informatie vanuit de gemeente Dongen en vanuit Leergeld West-Brabant Oost:
Meedoen is belangrijk voor iedere inwoner van Dongen

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht de inkomenspositie van hun ouders, gelijke kansen krijgen. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een minimuminkomen lopen het risico dat zij achterop raken bij leeftijdsgenoten als ouders te weinig financiële mogelijkheden hebben. De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat kinderen in hun kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling niet worden belemmerd. Maatschappelijke participatie van een kind is van groot belang met het oog op zijn of haar kansen op een zelfredzame toekomst. Om deze redenen heeft de gemeente een regeling speciaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen een financiële bijdrage krijgen voor de contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en –kleding, bepaalde schoolkosten, cursusgelden of een abonnement op een recreatiepark of zwembad.

Daarnaast kunnen kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen onder bepaalde voorwaarden een computer van de gemeente krijgen als deze noodzakelijk is voor het volgen van onderwijs.

Nu meedoen is later meetellen!!!
Naast bovenstaand beleid van de gemeente Dongen is er Leergeld West-Brabant Oost. Leergeld West-Brabant Oost verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, voor zover aanwezig. Aanvullend op het minimabeleid van de gemeente stellen wij sinds 2003 kinderen uit gezinnen met een zeer laag inkomen in de gelegenheid mee te doen met sport en cultuur. Na een zorgvuldige beoordeling neemt de Stichting de kosten van allerlei voorzieningen (deels) voor haar rekening. Het kan gaan om contributies, sportuitrusting, schoolmateriaal, een fiets, kosten voor excursies of een schoolreisje.

Leergeld verstrekt geen geld maar betaalt de rekening om sociale uitsluiting te voorkomen in gevallen waar geldgebrek thuis een normale groei naar volwassenheid van het kind in de weg staat.

Wilt u meer weten?
U kunt ons van ma t/m do tussen 9.00 en 11.30 uur bereiken via telefoon (0162) 458487
Tijdens schoolvakanties zijn we gesloten.
Voor meer informatie klik hier.  De nieuwsberichten van Stichting Leergeld Oosterhout vindt u hier.

Om financiële redenen mogen leerlingen niet uitgesloten worden van schoolse activiteiten. Leergeld West-Brabant Oost kan een uitkomst bieden.

AGENDA

Leerlingtevredenheidsonderzoek voor alle klassen Eind datum: 11 feb
Read More
speeddaten (T)ha-3 en (T)vw-3 met (T)ha-5 en (T)vw-5
Read More

Contact