Veiligheid
Het Cambreur College wil op een veilige leeromgeving bieden, waarin niemand bang hoeft te zijn voor fysieke en mentale agressie, pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie of andere vormen van onacceptabel gedrag. Daarnaast zorgen we voor een fysiek veilige leeromgeving. Jaarlijks monitoren we de fysieke en sociale veiligheid, onder meer door het leerlingtevredenheidsonderzoek.

Meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling/ Handle with Care
De school hanteert een meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode beschrijft aan de hand van vijf stappen hoe te handelen in het geval van vermoedens of signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De ondersteuningscoördinatoren zien erop toe dat wanneer nodig deze meldcode wordt toegepast.

Coördinator sociale veiligheid
De mentor is voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt rondom sociale veiligheid. Coördinator sociale veiligheid (inclusief anti-pest coördinator) is Rinke Koppert. De coördinator sociale veiligheid heeft tot taak het coördineren van de evaluatie en de bijstelling van het beleid sociale veiligheid.

AGENDA

Leerlingtevredenheidsonderzoek voor alle klassen Eind datum: 11 feb
Read More
speeddaten (T)ha-3 en (T)vw-3 met (T)ha-5 en (T)vw-5
Read More

Contact