Ouderparticipatie

De driehoek leerling – ouder(s) – school vinden we uitermate belangrijk, we hebben elkaar nodig in het belang van uw kind, onze leerling.

Medezeggenschapsraad
Als ouder kunt u gekozen worden in de medezeggeschapsraad en alle ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigen. In de vergaderingen worden alle zaken die het beleid van de school aangaan voorgelegd aan de MR-leden.

Ouderraad
Wat is de Ouderraad?
Alle ouders die één of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een bestuur. Dat bestuur heet de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit tien ouders van leerlingen verdeeld over de verschillende leergangen.

Wat is ons doel?
Ons doel is om bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Zodat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We behartigen de belangen van ouders en leerlingen en denken mee met het beleid en de ontwikkelingen binnen de school.

Hoe doen we dat?
De Ouderraad vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals actuele ontwikkelingen, educatieve en buitenschoolse activiteiten, die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht. We vergaderen in een open en gezellige sfeer.

Wat doet de Ouderraad nog meer?
We organiseren verschillende activiteiten voor zowel leerlingen als ouders. Ik noem hier enkele voorbeelden:

  • Filmavond voor de leerlingen uit het eerste jaar.
  • Jaarlijkse griezeltocht voor de tweedejaars.
  • Als afscheid het jaarboek voor alle geslaagden.
  • Een keer per jaar een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals Drugs en alcohol, Kinderen en internet, (Cyber)pesten of Omgaan met je puber.

Klankbordgroepen
Iedere afdeling heeft een eigen klankbordgroep. Drie keer per jaar wordt er een overleg gepland, waarbij leerlingen, ouders en schoolleiding samen bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook bespreken we met de klankbordgroepleden nieuwe ideeën, brainstormen we over diverse onderwerpen en nemen zo de mening van leerlingen en ouders mee bij nieuwe ontwikkelingen.

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact