Schoolverzuim en ziekmelding

Het beleid is erop gericht schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste voorwaarde om dit doel te bereiken is een goede registratie van de afwezigheid van leerlingen. In het schoolreglement staan duidelijke regels over het vragen van verlof en het melden van verzuim. Ouders wordt dringend verzocht deze regels nauwgezet te volgen. Voor activiteiten van verenigingen of clubs en voor extra vakantiedagen kan de school geen verlof verlenen. Ernstige gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim worden gemeld bij het regionaal meldpunt in Tilburg (RMC) en bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar heeft een directe lijn met de afdelingsleiders. Zij is op de hoogte van ongeoorloofd verzuim en houdt een vinger aan de pols.
Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt het Cambreur College samen met de GGD om schoolverzuim tot een minimum te beperken. Als een leerling meer dan zeven dagen ziek is of in een korte periode meerdere malen afwezig is door ziekte neemt de mentor contact op met leerling en ouders, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over terugkeer, inhalen van schoolwerk en ook om te achterhalen, waarom de leerling verzuimt. Eerder dan voorheen is een verwijzing naar de schoolarts mogelijk. Zo willen we tijdig signaleren waar problemen zijn om langdurig schoolverzuim tegen te gaan.

Ziekmelden en afwezigheid

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via het ouderaccount van Magister 6 een ziekmelding van hun kind door geven. Dit kan via Magister Web of via de Magister App.

Dit betekent ook dat we de procedure voor het ziekmelden hebben aangepast. Meer hierover leest u in deze brief en deze handout.

Let op: ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wilt u uw kind ook voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure.

Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag.

Voor langdurige absentie verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de receptie.

Uiteraard is het nog steeds mogelijk uw kind telefonisch ziek of via mail (receptie@cambreurcollege.nl) te melden.

Indien leerlingen ziek naar huis willen, dan moeten de leerlingen van gebouw A zich in eerste instantie melden bij mevrouw Smienk. Is zij niet bereikbaar dan kunnen ze naar de receptie gaan. Mevrouw Smienk of de receptie neemt contact op met het thuisfront voordat de leerling de school ziek gaat verlaten.

Leerlingen op gebouw B gaan in eerste instantie naar mevrouw Van Hest, is zij niet aanwezig dan naar de conciërge. Ook zij nemen contact op met het thuisfront.

Leerlingen mogen op beide gebouwen dus niet zo maar naar huis gaan.

Moet uw kind door bepaalde afspraken of omstandigheden lessen missen, dan kan uw kind bij de receptie  een formulier ‘VERZOEK OM TOESTEMMING AFWEZIGHEID’ krijgen. U kunt dit formulier bekijken en afdrukken wanneer u hier klikt. Dit briefje kan dan ingeleverd worden bij de receptie op gebouw A. Op gebouw B kan dit briefje ingeleverd worden bij mevrouw Van Hest. Dit verzoek mag echter niet via de mail verzonden worden, maar moet echt via het briefje ingeleverd worden of het kan telefonisch gemeld worden.

Het leerlingvolgsysteem Magister laat aan ouders en leerlingen niet alleen de behaalde cijfers zien, maar ook de aan- en afwezigheid. Zo houden we van beide kanten een vinger aan de pols.

AGENDA

Leerlingtevredenheidsonderzoek voor alle klassen Eind datum: 11 feb
Read More
speeddaten (T)ha-3 en (T)vw-3 met (T)ha-5 en (T)vw-5
Read More

Contact