Schoolverzuim en ziekmelding

Het beleid is erop gericht schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste voorwaarde om dit doel te bereiken is een goede registratie van de afwezigheid van leerlingen. In het schoolreglement staan duidelijke regels over het vragen van verlof en het melden van verzuim. Ouders wordt dringend verzocht deze regels nauwgezet te volgen. Voor activiteiten van verenigingen of clubs en voor extra vakantiedagen kan de school geen verlof verlenen. Ernstige gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim worden gemeld bij het regionaal meldpunt in Tilburg (RMC) en bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar heeft een directe lijn met de afdelingsleiders. Zij is op de hoogte van ongeoorloofd verzuim en houdt een vinger aan de pols.
Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt het Cambreur College samen met de GGD om schoolverzuim tot een minimum te beperken. Als een leerling meer dan zeven dagen ziek is of in een korte periode meerdere malen afwezig is door ziekte neemt de mentor contact op met leerling en ouders, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over terugkeer, inhalen van schoolwerk en ook om te achterhalen, waarom de leerling verzuimt. Eerder dan voorheen is een verwijzing naar de schoolarts mogelijk. Zo willen we tijdig signaleren waar problemen zijn om langdurig schoolverzuim tegen te gaan.

Ziekmelden en afwezigheid

De ziekmelding van uw kind kan telefonisch vanaf 8.00 uur. Mocht u de school niet meteen kunnen bereiken, probeer het dan later nog eens. U kunt de ziekmelding van uw kind ook mailen naar: receptie@cambreurcollege.nl.
Vermeldt u in deze mail de naam, de klas van uw kind en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Moet uw kind door bepaalde afspraken of omstandigheden lessen missen, dan kan uw kind bij de balie of de conciërge een formulier ‘VERZOEK OM TOESTEMMING AFWEZIGHEID’ krijgen. U kunt dit formulier bekijken en afdrukken wanneer u hier klikt. Dit briefje kan dan ingeleverd worden bij mevrouw Smienk of bij de conciërges op de gebouwen. Dit verzoek mag echter niet via de mail verzonden worden, maar moet echt via het briefje ingeleverd worden.

Het leerlingvolgsysteem Magister laat aan ouders en leerlingen niet alleen de behaalde cijfers zien, maar ook de aan- en afwezigheid. Zo houden we van beide kanten een vinger aan de pols.

AGENDA

Contact