Schoolverzuim en ziekmelding

Ziekmelden
U kunt uw kind ziekmelden:
– via de Magister App
– langdurige absentie telefonisch melden bij de receptie (0162-315650).

Let op: ziekmelden via de Magister App kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wilt u uw kind voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure. Bij een ziekmelding op vrijdag, dan kan dit alleen voor die dag. Is uw kind na het weekend nog ziek, dan kunt u dit op maandag melden.
Uitleg over ziekmelden via de Magister App vindt in deze handout.

Overige afwezigheid (huisarts, tandarts, etc)
Meldingen voor bezoek aan de tandarts, huisarts, etc gaan alleen via een afwezigheidsbriefje. Dit briefje kan dan ondertekend ingeleverd worden bij de receptie op gebouw A. Op gebouw B kan dit briefje ingeleverd worden bij mevrouw Van der Krabben. Dit mag ook telefonisch bij de receptie (0162-315650).

Ziek naar huis
Indien leerlingen ziek naar huis willen, dan moeten de leerlingen van gebouw A zich melden bij de receptie.
Leerlingen op gebouw B gaan in eerste instantie naar mevrouw Van der Krabben. Als zij  niet aanwezig is, dan kunnen zij zich melden bij de conciërge.
Er wordt contact opgenomen met het thuisfront voordat de leerling de school verlaat.

Beleid schoolverzuim
Het beleid is erop gericht schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. De eerste voorwaarde om dit doel te bereiken is een goede registratie van de afwezigheid van leerlingen. In het schoolreglement staan duidelijke regels over het vragen van verlof en het melden van verzuim. Ouders wordt dringend verzocht deze regels nauwgezet te volgen. Voor activiteiten van verenigingen of clubs en voor extra vakantiedagen kan de school geen verlof verlenen. Ernstige gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim worden gemeld bij het regionaal meldpunt in Tilburg (RMC) en bij de gemeentelijke leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar heeft een directe lijn met de afdelingsleiders. Zij is op de hoogte van ongeoorloofd verzuim en houdt een vinger aan de pols.
Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt het Cambreur College samen met de GGD om schoolverzuim tot een minimum te beperken. Als een leerling meer dan zeven dagen ziek is of in een korte periode meerdere malen afwezig is door ziekte neemt de mentor contact op met leerling en ouders, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over terugkeer, inhalen van schoolwerk en ook om te achterhalen, waarom de leerling verzuimt. Eerder dan voorheen is een verwijzing naar de schoolarts mogelijk. Zo willen we tijdig signaleren waar problemen zijn om langdurig schoolverzuim tegen te gaan.

Het leerlingvolgsysteem Magister laat aan ouders en leerlingen niet alleen de behaalde cijfers zien, maar ook de aan- en afwezigheid. Zo houden we van beide kanten een vinger aan de pols.

MEER

AGENDA

08.00 normering tijdvak 1 beroepsgerichte vakken vmbo
Read More

Contact