Mavo leerjaar 3 en 4

Binnen de mavo-afdeling is er de laatste jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt met de invoering van het beroepsgerichte vak Technologie. Het heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen: Dienstverlening & Producten. Hoewel het vak niet meer verplicht is, is het voor een goede doorstroming naar het mbo bijna een must.

Vanaf het prille begin zijn we als school betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit vak. Inmiddels is D&P met een eigen centraal examen een officieel vak binnen de mavo-afdeling. Met name de onderwijskundige invulling van het vak past bij deze tijd en geeft onze leerlingen een uitstekende voorbereiding op hun vervolgstudie binnen het middelbaar beroepsonderwijs. D&P werkt namelijk met probleemgestuurd Onderwijs (PGO): de leerlingen krijgen een probleem voorgeschoteld en gaan zelf op zoek naar de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om het probleem op te lossen. Hierbij worden ze uiteraard door de lesprogramma’s en de docenten begeleid. Het uiteindelijke doel binnen onze mavo-afdeling is om de werkvorm PGO ook uit te laten vloeien naar de andere vakken.

De meer theoretisch ingestelde mavoleerling heeft de mogelijkheid om zeven algemeen vormende vakken te kiezen, zodat een start in havo-4 na het examen succesvol kan verlopen.
Daarnaast maakt een beroepsoriënterende stage voor alle leerlingen uit mavo-3 onderdeel uit van het programma. Dit zijn eveneens zeer waardevolle onderdelen. 

 

 

Mavoplus, een degelijke opleiding met een hoog rendement, een aantrekkelijk aanbod aan buitenlesactiviteiten en met het vak technologie en met diverse stages met recht een plus-opleiding.