Het Cambreur College: Breed in Kwaliteit

Breed in Kwaliteit

Het Cambreur College is een r.k. scholengemeenschap voor tto, vwo, havo, mavo en voorbereidend mbo. De school staat onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg. De doelstellingen van de school zijn geformuleerd vanuit de kaders van de missie van OMO.  Het Cambreur College beschouwt het als zijn plicht ervoor te zorgen dat een aan de school behaald diploma of getuigschrift een garantie is voor succesvol functioneren in vervolgonderwijs en maatschappij.

Stimulerende Leeromgeving

Een school is een plaats waar gewerkt wordt aan de toekomst van jonge mensen. Het Cambreur College wil samen met jonge mensen vorm geven aan een werkklimaat dat gekenmerkt kan worden als vriendelijk, duidelijk en consequent. Jonge mensen groeien steeds meer op in vrijheid en mondigheid. Vaak ook in een omgeving waar regelmatig een beroep op hun zelfstandigheid wordt gedaan. De school biedt instrumenten aan om leerlingen te helpen op een actieve manier zelfstandigheid te verwerven. In ons onderwijs is de begeleiding bij uitstek zo’n instrument. De school hecht grote waarde aan begeleiding op maat.

Waarde(n)vol

Het Cambreur College is een katholieke school met een open visie. Ze ontleent haar levensbeschouwelijke inspiratie aan de christelijke traditie. Met haar open visie kiest de school ervoor ruimte te bieden aan iedereen die de grondslagen van de school respecteert. Multiculturele aspecten van onze samenleving worden door de school niet als bedreigend ervaren, doch eerder als een uitdaging beschouwd. In de landelijke omgeving van Dongen en Rijen is het Cambreur College de enige voorziening voor voortgezet onderwijs. Dit brengt voor de school een grote verantwoordelijkheid voor de regio met zich mee.
Veranderingsoperaties worden met een open en kritisch oog bekeken. Waar mogelijk neemt de school deel aan processen van onderwijsinnovatie. Ze zal zich daarbij laten leiden door de vraag naar de meerwaarde voor de school en door de vraag of een en ander past binnen de geformuleerde uitgangspunten.

Burgerschap en sociale integratie

Wij hechten er als Cambreur College waarde aan om onze leerlingen te leren in onze democratische, multiculturele Nederlandse samenleving daadwerkelijk samen te leven. Wij hebben daarvoor geen apart vak op de tabel staan. Het is onderdeel van diverse vakken en activiteiten en verweven in ons curriculum.

Wij beschouwen de school als een minimaatschappij, waarin leerlingen op veilige wijze leren hoe zij in onze complexe maatschappij hun plek kunnen verwerven.
In vakken als geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde en levensbeschouwing komen thema’s als vrijheid en democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, (positieve) discriminatie, immigratie en emigratie aan bod. Er is ruimte om met leerlingen te praten, hen vooroordelen en stereotypen uit te laten spreken, maar ook hen kennis te laten nemen van diverse levensovertuigingen, zodat er begrip en respect voor elkaar kunnen ontstaan. Er is ruimte om in te gaan op de actualiteit en leerlingen te begeleiden bij het verantwoord stelling nemen. In het vak mediawijsheid leren ze op een goede, veilige en bewuste manier om te gaan met digitale middelen en social media. Tijdens bezinningsdagen en meerdaagse reizen en excursies zijn deze gesprekken zeer intensief.

In de onderbouw vervullen klassenvertegenwoordigers serieus hun taak, vertegenwoordigen zij hun klas in gesprekken met docenten, afdelingsleiders en in klankbordgroepen.
Maar een school is een maatschappij in het klein: soms zijn er botsingen. Steeds weer blijkt gelukkig, dat tijdig met elkaar praten op een eerlijke manier leidt tot meer begrip en tot een nieuwe start. Onze medewerkers hebben hier nadrukkelijk een voorbeeldfunctie.

Schoolplan

Het schoolplan is een belangrijk instrument om in de komende jaren te kunnen plannen en sturen. Draagvlak en betrokkenheid zijn een voorwaarde om de uitvoering van de beleidsvoornemens in het schoolplan te laten slagen. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld en waar nodig jaarlijks bijgesteld. Voor het volledige schoolplan klik hier.

AGENDA

rapportbespreking, leerlingen vrij
Read More

Contact